Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος Πάσχα 2022 – Semana Santa Pascua 2022

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: TΩΝ ΒΑΪΩΝ – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30 -12.00 π.μ
17 de ABRIL DOMINGO DE RAMOS – Divina Liturgia 10.30 – 12.00 horas

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ: 20 de ABRIL MIERCOLES SANTO
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. EΥΧΕΛΑΙΟΥ ώρα 20.00 – 21.00 μ.μ.
SANTA UNCIÓN 20.00 – 21.00 horas

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΕΜΠΤΗ: 21 de ABRIL JUEVES SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ώρα 20.00 – 22:30 μ.μ
LA IMACULADA PASIÓN 20.00 – 22.30 horas

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 22 de ABRIL VIERNES SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ ώρα 20.00 – 22.30 μ.μ
EPITAFIO 20.00 – 22.30 horas

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: 23 de ABRIL SABADO SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 22.30 μ.μ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
23.00 μ.μ. (12η ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)

RESURRECCIÓN y DIVINA LITURGIA
a las 23.00 horas

 

Programa Gran Cuaresma 2022

11 de MARZO VIERNES: Iª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma
20.00 -21.00 horas

13 de MARZO DOMINGO: Primer Domingo de la Cuaresma (ORTODOXIA) Divina Liturgia 10.30-12.00 horas

18 de MARZO VIERNES: IIª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma
20:00 – 21:00 horas

20 de MARZO DOMINGO: Segundo Domingo de la Cuaresma
(S. Gregorio Palamas) – Divina Liturgia 10.30-12.00 horas

25 de MARZO VIERNES: IIIª Salutación
(Acátisto)a la Virgen SSma 20:00-21:00 horas
21:00 horas – Tedeum por la Fiesta Nacional de Grecia
(25 de Marzo 1821) Continue reading

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ.Τεσσαρακοστής 2022

11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ.

13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: B’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ. Continue reading

Το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ἀριθμ. Πρωτ. 773

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα τέκνα,

Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς θεανθρωπίνης κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ ὑπέροχον τρόπον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς ἀνθρώπου οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τὸν τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον μένει διὰ παντὸς ἔχων ἀνέκφαντον· ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος»[1].

Ἡ θεία Ἐνσάρκωσις, ὁμοῦ μετά τῆς φανερώσεως τῆς ἀληθείας περί τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτει καί τήν ἀλήθειαν καί τόν τελικόν προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν κατά χάριν θέωσιν. Θεολογικώτατα, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας διακηρύσσει ὅτι ὁ Χριστός «τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον καὶ τέλειον πρῶτος καὶ μόνος ἔδειξεν»[2]. Ἔκτοτε, ὁ τιμῶν τόν Θεόν ὀφείλει νά σέβεται καί τόν ἄνθρωπον, καί ὁ ὑποτιμῶν τόν ἄνθρωπον ἀσεβεῖ πρός τόν Θεόν, τόν προσλαβόντα τήν ἡμετέραν φύσιν. Ἐν Χριστῷ, ὁ λόγος τῆς θεολογίας περί τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν ταὐτῷ καί λόγος περί τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔνσαρκος Θεία Οἰκονομία ἀναιρεῖ ὁριστικῶς τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὡς δυνάστου, τιμωροῦ καί ἀντιπάλου τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός εἶναι πανταχοῦ, πάντοτε καί ἐν παντί ἡ ἄρνησις τῆς ἀρνήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ὑπερασπιστής τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἡ σάρξ τήν ὁποίαν ἀνέλαβεν ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ[3], ἐκπροσωπεῖ, ἐκφράζει καί διακονεῖ αὐτό τό πανσωστικόν μυστήριον τῆς θεανθρωπινότητος.

Μέ λάβαρον τήν ἐν Χριστῷ «ἄλλην πλᾶσιν» τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσεως, ἡ Ἐκκλησία δίδει καί σήμερον τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι ὅλων τῶν ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, βιοῦσα καί κηρύττουσα τήν ἀλήθειαν τῆς γνησίας πνευματικῆς ζωῆς καί τόν πολιτισμόν τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης. Διδοῦσα λόγον «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»[4], οὐδόλως θεωρεῖ τόν σύγχρονον πολιτισμόν ὡς τήν νέαν ἁμαρτόζωον Νινευί, ἐπικαλουμένη ὡς ὁ Ἰωνᾶς τήν θείαν μῆνιν ἐπ᾿ αὐτόν καί τόν ἀφανισμόν του, ἀλλά ἀγωνίζεται διά τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν αὐτοῦ. Ἀπαιτεῖται εἰς τήν ἐποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος ὄχι ἀντίλογος, μετοχή ὄχι ἀποχή, συγκεκριμένη πρᾶξις ὄχι ἀπόκοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις ὄχι γενική ἀπόρριψις. Ὅλα αὐτά δέν λειτουργοῦν εἰς βάρος τῆς πνευματικότητος καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, ἀλλά ἀναδεικνύουν τήν ἀδιάσπαστον ἑνότητα τῆς λεγομένης «καθέτου» καί «ὁριζοντίου» διαστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας. Πιστότης εἰς τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἐγκλωβισμός εἰς τό παρελθόν, ἀλλά ἀξιοποίησις τῆς πείρας τοῦ παρελθόντος προσφυῶς ἐν τῷ παρόντι.

Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19 ἐταλάνισε τήν ἀνθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν τοῦ ἐλέους, τόν κρατύναντα τούς εἰδικούς ἐπιστήμονας εἰς τήν ἀνάπτυξιν ἀποτελεσματικῶν ἐμβολίων καί ἄλλων φαρμάκων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν ὅσους πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ νά τό πράξουν, πάντας δέ νά ἀκολουθοῦν τά προτεινόμενα ὑπό τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν μέτρα προστασίας. Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ᾿ ὅσον λειτουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι πολύτιμον δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά δεχώμεθα εὐγνωμόνως τό δῶρον καί νά μή παρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους φωνάς τῶν μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς γνησίας πίστεως «πνευματικῶν συμβούλων», αὐτοαναιρουμένων ὅμως οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς ἀπουσίας ἀγάπης πρός τόν ἀδελφόν, τήν ζωήν τοῦ ὁποίου ἐκθέτουν εἰς μέγαν κίνδυνον.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,

Μέ ἀμετακίνητον πίστιν ὅτι τήν ζωήν ἑκάστου ἐξ ἡμῶν καί τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης κατευθύνει ὁ Θεός τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης, προσβλέπομεν εἰς ἕν αἴσιον 2022, τό ὁποῖον, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐξωτερικῶν δεδομένων καί τῶν ἐξελίξεων, θά εἶναι δι᾿ ἡμᾶς πάντας ἔτος σωτήριον, ἐφ᾿ ὅσον καί κατ᾿ αὐτό τήν πορείαν τῶν πραγμάτων κατευθύνει ὁ φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν Χριστός, «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»[5].

Τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τοῦ ἐπερχομένου ἔτους, θά πραγματοποιηθῇ ἐν τῷ πανσέπτῳ καθ᾿ ἡμᾶς Κέντρῳ, ἡ τελετή Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου. Θεωροῦμεν ἀνεπανάληπτον θείαν δωρεάν πρός τήν ἡμῶν Μετριότητα, ὅτι θά ἀξιωθῶμεν νά προστῶμεν τῆς πανηγυρικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς τελετουργίας διά τετάρτην φοράν κατά τήν διάρκειαν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν Πατριαρχίας. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, προσκυνοῦντες εὐσεβοφρόνως τό ἐν Βηθλεέμ τεχθέν παιδίον Ἰησοῦν, στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός τούς ἐκεῖσε ἀδελφούς Χριστιανούς μας καί προσευχόμεθα διά τήν εἰρηνικήν καί ἁρμονικήν συνύπαρξιν ὅλων τῶν διαβιούντων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν, εὐλογημένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον, ὑγιηρόν δέ, καλλίκαρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καί μεστόν θείων δωρημάτων τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

Χριστούγεννα ‚βκα’

Πρόγραμμα Εορτών Χριστουγέννων 2021 – 2022

Πρόγραμμα Εορτών Χριστουγέννων 2021 – 2022

PROGRAMA NAVIDAD 2021-2022

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 19 Δεκεμβρίου 2021
Domingo antes del Nacimiento
Θ.Λειτουργία (Divina Liturgia) ώρα 10:30 – 12:00

Τετάρτη (Miércoles) 22 Δεκεμβρίου 2021
Μυστήριο Αγίου Ευχελαίου ώρα 19:30 / Celebración de la Sagrada Unció

Σάββατο (Sábado)25 Δεκεμβρίου 2021
Η Κατά Σάρκα Γέννησις του Σωτήρος Χριστού
El Nacimiento del Nuestro Señor – Θ. Λειτουργία ώρα 10:30 – 12:00

Κυριακή (Domingo) 26 Δεκεμβρίου 2021
Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου – Θ.Λειτουργία (Divina Liturgia) ώρα 10:30 – 12:00

Σάββατο (Sábado) 1 Ιανουαρίου 2022
Περιτομή Ιησού Χριστού – Βασιλείου Μεγάλου
La Circuncisión de Jesucristo-Santo Basilio
Θ.Λειτουργία ώρα 10.30 – 12.00
Αμέσως μετά επίσημη δοξολογία για το Νέο Έτος και κοπή βασιλόπιτας/ Año Nuevo-Bendición Vasilópita

Κυριακή (Domingo) 2 Ιανουαρίου 2022
Θ.Λειτουργία (Divina Liturgia) ώρα 10:30 – 12:00

Πέμπτη (Jueves) 6 Ιανουαρίου 2022 – Tα Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού / La Theofania del Señor- Θ.Λειτουργία ώρα 10.30 – 12.00
Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού/ Gran Bendición de las Aguas

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Πρόσκληση Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Νεκτάριου

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 η ενορία μας γιορτάζει τον προστάτη της Ελληνικής Εκκλησίας Βαρκελώνης , Άγιο Νεκτάριο . 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με το ακόλουθο πρόγραμμα : 
Ώρα 10:30 – 12  Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας , Μητροπολίτη Ισπανίας και Πορτογαλίας
                                                              κ.κ. Βησσαρίωνος 
 
Θα ακολουθήσει κέρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενους .
 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα . 
 
                                                  FESTA de L’ESGLÉSIA de SANT NECTARI 
 
El Diumenge 14 de Novembre de 2021, la nostra parròquia ortodoxa grega de Barcelona celebra al seu patró, Sant Nectari. 
Us convidem a honorar amb la vostra presència els actes de culte i celebració i rebre la gracia i la benedicció de Sant Nectari. 
10:30-12:00 hores Solemne Divina Litúrgia presidida pel nostre Honorable Pastor, metropolità d’Espanya i Portugal Sr.Bessarion 
 
En acabar les celebracions s’oferirá un piscolabis als assistents.