Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής (2024) | Catechetical Homily at the Opening of Holy and Great Lent (2024)

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης μᾶς ἠξίωσε καί πάλιν νά εἰσέλθωμεν εἰς τήν ψυχωφελῆ περίοδον τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου καί νά φθάσωμεν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό πλῆρες ἄνωθεν δωρημάτων καί σταυροαναστασίμου εὐφροσύνης στάδιον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Κατά τό εὐλογημένον αὐτό διάστημα ἀποκαλύπτεται εὐκρινῶς ὁ πνευματικός πλοῦτος καί ὁ δυναμισμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἡ σωτηριολογική ἀναφορά ὅλων τῶν ἐκφάνσεών της. 

Πολλά ἐδιδάχθημεν ἤδη ἐκ τῆς ἀδιεξόδου καί αὐτοδικαιωτικῆς ὑπερηφανίας τοῦ Φαρισαίου, ἐκ τοῦ ἀγόνου ἠθικισμοῦ καί τῆς σκληροκαρδίας τοῦ πρεσβυτέρου υἱοῦ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου καί ἐκ τῆς ἀναλγησίας καί τῆς καταδίκης ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἠδιαφόρησαν διά τούς πεινῶντας, τούς διψῶντας, τούς ξένους, τούς γυμνούς, τούς ἀσθενεῖς καί τούς ἐν φυλακῇ «ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Κριτοῦ. Ἐφανερώθη δέ εἰς ὅλους μας ἡ ἀξία καί ἡ ἰσχύς τῆς ταπεινώσεως καί τῆς μετανοίας, τῆς συγχωρητικότητος καί τῆς ἐλεημοσύνης, στάσεων, εἰς τήν καλλιέργειαν τῶν ὁποίων μᾶς καλεῖ μέ ἔμφασιν ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἀρχομένην περίοδον. 

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι καιρός εὐπρόσδεκτος πνευματικῆς, ψυχικῆς καί σωματικῆς καθάρσεως καί γυμνασίας, διερχομένων, ὡς ἠκούσαμεν εἰς τήν πρό ὀλίγου ἀναγνωσθεῖσαν εὐαγγελικήν περικοπήν, διά μέσου τῆς νηστείας, ἡ ὁποία δέν ἐπιτρέπεται νά τηρῆται «πρός τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις», καθώς καί διά τῆς συγχωρητικότητος πρός τούς ἀδελφούς: «Ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» [1]. Αὐτό ἐξ ἄλλου ὁμολογοῦμεν καθ᾿ ἡμέραν εἰς τήν Κυριακήν προσευχήν μέ τό «ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» [2]. 

Χθές, Σάββατον τῆς Τυροφάγου, ἡ Ἐκκλησία ἐτίμησε τήν μνήμην τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι μόνον πρότυπα τῶν πιστῶν εἰς τόν καλόν ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ζωῆς, ἀλλά καί συνοδοιπόροι, φίλοι καί ἀρωγοί εἰς τόν ἀσκητικόν δόλιχον τῆς νηστείας, τῆς μετανοίας καί τῆς ταπεινώσεως. Δέν εἴμεθα μόνοι εἰς τήν προσπάθειάν μας, ἀλλά ἔχομεν εὐδοκοῦντα καί εὐλογοῦντα τόν Θεόν καί συμπαραστάτας τούς Ἁγίους καί τούς Μάρτυρας, μεσίτριαν δέ ὑπέρ πάντων ἡμῶν πρός Κύριον τήν Ἁγιόπρωτον Θεοτόκον. Ἡ ἁγιότης εἶναι τεκμήριον τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς συνεργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διά τῆς μετοχῆς εἰς τά ἱερά μυστήρια καί διά τῆς τηρήσεως τῶν θείων προσταγμάτων. Δέν ὑπάρχει «ἀδάπανος εὐλάβεια» καί «εὔκολος Χριστιανισμός», οὔτε «πλατεῖα πύλη» καί «εὔχωρος ὁδός», ἀπάγουσαι πρός τήν οὐράνιον Βασιλείαν [3].

Ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἀτομικόν, ἀλλά ἐκκλησιαστικόν γεγονός, κοινόν ἄθλημα. Κατά τήν θεοσκέπαστον Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ἀποκαλύπτεται ἡ καθοριστική διά τήν πνευματικήν ζωήν τοῦ πιστοῦ σημασία τῆς μετοχῆς εἰς τήν ζωήν τῆς κοινότητος, εἰς τήν χριστιανικήν οἰκογένειαν καί τήν ἐνορίαν ἤ, ἀντιστοίχως, εἰς τό μοναστικόν κοινόβιον. Ἐπιθυμοῦμεν νά ἐξάρωμεν τήν λειτουργίαν τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ὡς κοινότητος ζωῆς διά τήν βίωσιν τῆς πνευματικότητος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὁ ἐν Ἁγίοις προκάτοχος τῆς ἡμῶν Μετριότητος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀπεκάλεσε τήν οἰκογένειαν «Ἐκκλησίαν μικράν»[4]. Ὄντως, εἰς τήν οἰκογένειαν συντελεῖται ἐκκλησιοποίησις τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀναπτύσσεται ἡ αἴσθησις τοῦ κοινωνικοῦ καί κοινοτικοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἡ ἀγάπη, ὁ ἀλληλοσεβασμός καί ἡ ἀλληλεγγύη, βιοῦνται ἡ ζωή καί ἡ χαρά τῆς συμβιώσεως ὡς θεία δωρεά. Ἡ κοινή προσπάθεια ἐφαρμογῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος καί τοῦ ἤθους τῆς νηστείας ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς οἰκογενείας, ἀναδεικνύει τόν χαρισματικόν χαρακτῆρα τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς καί, εὐρύτερον, τήν βεβαιότητα ὅτι ὅλα τά ἀληθῆ, τά σεμνά καί τά δίκαια εἰς τήν ζωήν μας προέρχονται ἄνωθεν, ὅτι, παρά τήν ἰδικήν μας συνεργίαν καί συμβολήν, ὑπερβαίνουν, ἐν τέλει, τό ἀνθρωπίνως ἐφικτόν καί τά ἀνθρώπινα μέτρα. Ἐξ ἄλλου, ἡ κοινότης τοῦ βίου, ἡ οὐ ζητοῦσα τά ἑαυτῆς πρός ἀλλήλους ἀγάπη καί ἡ συγχωρητικότης δέν ἀφήνουν χῶρον εἰς τόν δικαιωματισμόν καί τήν αὐταρέσκειαν. Ἔκφρασιν αὐτοῦ τοῦ πνεύματος «κοινῆς ἐλευθερίας» καί εὐχαριστιακοῦ ἀσκητισμοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἀδιάσπαστος σύνδεσις νηστείας, φιλανθρωπίας καί μετοχῆς εἰς τήν ἐνοριακήν καί λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ βίωσις τοῦ «σαρακοστιανοῦ κλίματος» εἰς τήν χριστιανικήν οἰκογένειαν ὁδηγεῖ εἰς τό βάθος τῆς ἀληθείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καί ἀποτελεῖ κοιτίδα καί ἀφετηρίαν χριστιανικῆς μαρτυρίας εἰς τήν ἐκκοσμικευμένην σύγχρονον κοινωνίαν.

Εὔχεσθε, ἀδελφοί καί τέκνα, νά διατρέξωμεν ἅπαντες μέ ἔνθεον ζῆλον τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν νηστείᾳ καί μετανοίᾳ, ἐν προσευχῇ καί κατανύξει, εἰρηνεύοντες ἐν ἑαυτοῖς καί μετ᾿ ἀλλήλων, κοινωνοῦντες τήν ζωήν, ἀναδεικνυόμενοι «πλησίον» τῶν ἐν ἀνάγκαις ἐν ἔργοις φιλανθρώποις, συγχωροῦντες ἀλλήλοις καί δοξολογοῦντες ἐν παντί τό ὑπερουράνιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐλέους, δεόμενοι Αὐτοῦ ὅπως εὐδοκήσῃ νά φθάσωμεν κεκαθαρμέναις διανοίαις τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί νά προσκυνήσωμεν ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του. 

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ͵βκδʹ

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

__________

1. Ματθ. στʹ, 14.

2. Ματθ. στʹ, 12.

3. Πρβλ. Ματθ. ζʹ, 13-14.

4. Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολήν, κʹ, PG 62, 143. 

———————

 

+ BARTHOLOMEW

BY GOD’S MERCY 

ARCHBISHOP OF CONSTANTINOPLE-NEW ROME

AND ECUMENICAL PATRIARCH

TO THE PLENITUDE OF THE CHURCH,

MAY THE GRACE AND PEACE 

OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST,

TOGETHER WITH OUR PRAYER, BLESSING AND FORGIVENESS 

BE WITH ALL

* * *

Most honorable brother Hierarchs and blessed children in the Lord,

The grace of our God of love has once again vouchsafed for us to enter the soul-benefiting period of the Lenten Triodion and arrive at Holy and Great Lent, namely to the arena of ascetic struggle replete with gifts from above and the joy of the Cross and Resurrection. During this blessed period, the spiritual treasure and dynamism of the ecclesiastical life as well as the soteriological reference of all its expressions are revealed with clarity.

We have already learned much from the impasse and self-righteous arrogance of the Pharisee, from the barren moralism and hard-heartedness of the elder son in the Parable of the Prodigal Son, and from the callousness and condemnation on the Day of Judgment of those who proved indifferent to the “least of our brothers” that were hungry, thirsty, foreigners, naked, ill, and imprisoned. Moreover, the value and power of humility and repentance, of forgiveness and mercy were revealed to us as attitudes that the Church emphatically calls us to nurture in the period that opens up before us.

Holy and Great Lent is a welcome time of spiritual, inner and physical purification and discipline, which—as we just heard in the Gospel passage that was read—traverses through fasting, which should not be practiced “so that others may see,” and through forgiveness of our brothers and sisters: “For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you” (Mt. 6.14). After all, this is what we confess each day with the Lord’s Prayer, when we say: “as we forgive the sins of our debtors” (Mt. 6.12).

Yesterday, on Cheesefare Saturday, the Church honored the memory of the saintly men and women who shone in ascetic life. Saints are not only models for the faithful in the good fight of life in Christ and according to Christ. They are also our fellow travelers, friends and supporters in the ascetic journey of fasting, repentance, and humility. We are not alone in our effort, but we have God, who encourages and blesses us, as well as the Saints and Martyrs, who stand beside us, and above all the First among the Saints and Mother of God, who intercedes for us all to the Lord. Sanctity is proof of the power of divine grace and the human synergy in the Church, which takes place through participation in the holy sacraments and fulfilment of the divine commandments. There is no “gratuitous piety” or “easy Christianity,” just as there is no “wide gate” or “spacious way” that leads to the heavenly Kingdom (cf. Mt. 7.13–14).

The Church constantly reminds us that salvation is not an individual, but an ecclesiastical event, a common discipline. During the God-guarded Holy and Great Lent, what becomes apparent for the spiritual life of the faithful is the definitive meaning of participation in the life of the community—that is to say, in the Christian family and parish, or else in the monastic coenobium. We would like to highlight the function of the Christian family as a community of life for the experience of Great Lent’s spirituality. Our predecessor among the Saints, John Chrysostom, described the family as “a small Church.”[1] Indeed, it is in the family that occurs the rendering of our existence into that of the church; it is there that the sense of the social and communal character of human life and the life in Christ as well as the love, mutual respect and solidarity are developed; and it is there that the life and joy of cohabitation are experienced as a divine gift.

The joint endeavor to apply the ecclesiastical rule and ethos of fasting in the context of the family manifests the charismatic dimension of ascetic life and, more broadly, the conviction that whatever is true, honorable, and rightful in our life comes to us from above; that despite our own cooperation and contribution, in the end they transcend whatever is humanly achievable and accessible. After all, the communal aspect of life, the love for one another that does not seek its own, and the virtue of forgiveness, do not allow room for human rights-ism and complacency. An expression of such a spirit of “common freedom” and eucharistic asceticism is precisely the inseparable connection between fasting, charity, and participation in the parish and liturgical life of the Church. Living out this “Lenten spirit” within a Christian family leads us to the depth of truth in the ecclesiastical experience and constitutes the birthplace and source of Christian witness in our secularized contemporary world.

Brothers and children, pray that we may all travel with godly zeal along the way of Holy and Great Lent with fasting and repentance, in prayer and contrition, making peace within ourselves and with one another, sharing in life and showing ourselves to be “neighbors” to those in need through charitable works, forgiving one another and glorifying in all circumstances the God of mercy’s name, which is above the heavens, beseeching Him to deem us worthy of reaching Holy and Great Week with purified minds and of worshipping with joy and delight His splendid Resurrection.

Holy and Great Lent 2024

✠ BARTHOLOMEW of Constantinople

Fervent supplicant for all before God

________

1. Commentary on the Letter to the Ephesians 20, PG 62.143.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2024 | PROGRAMA GRAN CUARESMA 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2024

22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 19:30 – 20:30 μ.μ. 

24 ΜΑΡΤΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ: Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 • 12:00 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 19:30 – 20:30 μ.μ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ):

 • 10.30 – 12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 19:30 – 20:30 μ.μ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ώρα : 19:30 – 21:00 μ.μ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ TΩΝ ΒΑΪΩΝ 

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το πρόγραμμα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Κάθε Σάββατο Θεία Λειτουργία στα ουκρανικά 10 ώρα π.μ.

 

PROGRAMA GRAN CUARESMA 2024
 
22 de MARZO VIERNES: Iª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma 19:30-20:30 horas

24 de MARZO DOMINGO: Primer Domingo de la Cuaresma (Ortodoxia):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia
 • 12 horas Tedeum por la Fiesta nacional de Grecia

31 de MARZO DOMINGO: Segundo Domingo de la Cuaresma (S. Gregorio Palamas):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

5 de ABRIL VIERNES: IIIª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma 19:30-20:30 horas

7 de ABRIL DOMINGO: Tercer Domingo de la Cuaresma (Santa Cruz):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

12 de ABRIL VIERNES: IVª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma 19:30 – 20:30 horas

14 de ABRIL DOMINGO: Cuarto Domingo de la Cuaresma (S. Juan Clímaco):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

19 de ABRIL VIERNES: El Akáthistos 19:30 – 21.00 horas

21 de ABRIL DOMINGO: Quinto Domingo de la Cuaresma (S. María Egipcia):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

28 de ABRIL DOMINGO DE RAMOS:

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

El horario de la Semana Santa y Pascua será anunciado más tarde.
Cada Sábado Divina Liturgia a las 10 horas en ucraniano.

Πρόγραμμα Εορτών Χριστουγέννων 2023 – 2024 | Programa Navidad 2023 – 2024

Πρόγραμμα Εορτών Χριστουγέννων 2023 – 2024

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023
19:30 – Μυστήριο Αγίου Ευχελαίου

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 24 Δεκεμβρίου 2023   
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία

Δευτέρα 25  Δεκεμβρίου 2023 – Η Κατά Σάρκα Γέννησις του Σωτήρος Χριστού
10:30 – 12:00 – Θ. Λειτουργία 

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 – Περιτομή Ιησού Χριστού – Βασιλείου Μεγάλου 
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία
Αμέσως μετά επίσημη δοξολογία για το Νέο Έτος και κοπή βασιλόπιτας

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 – Tα Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία και Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού

Κυριακή μετά τα Φώτα 7 Ιανουαρίου 2024
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία

Programa Navidad 2023 – 2024

Viernes 22 de Diciembre 2023
Celebración de la Sagrada Unción 19:30 horas

Domingo antes del Nacimiento 24 de Diciembre 2023   
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas

Lunes 25 de Diciembre 2023 – El Nacimiento del Nuestro Señor
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas 

Domingo 31 de Diciembre 2023 
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas

 Lunes 1 Ιανουαρίου 2024 – La Circuncisión de Jesucristo-Santo Basilio
Divina Liturgia 10.30 – 12.00 horas
Año Nuevo – Bendición Vasilópita

Sábado 6 de Enero 2024 – La Teofanía del Señor
Divina Liturgia 10.30 – 12.00 horas
Gran Bendición de las Aguas

Domingo 7 de Enero 2024
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – BON NADAL – FELIZ NAVIDAD

Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ

Η Εθνική Επέτειος του Όχι και η εορτή της Αγίας Σκεπής της Θεοτόκου θα εορταστούν στην ενορία μας την Κυριακή 29 Οκτωβρίου.

Πρόγραμμα
10:30 Θεία Λειτουργία
12:00 Επίσημη Δοξολογία

El patriarca ecuménico Bartolomé realizará una histórica visita a España en octubre

El sucesor de san Andrés vendrá por primera vez nuestro país del 14 al 18 de octubre. Será recibido por Felipe VI, la cúpula de la CEE e investido doctor honoris causa en la UPSA. Hablamos de esta visita histórica con el metropolita Bessarión

Cuenta atrás para que nuestro país viva un momento histórico: la primera visita de un patriarca ecuménico de Constantinopla, del sucesor del apóstol Andrés. Será del 14 al 18 del octubre cuando Bartolomé pise España para encontrarse con la pequeña comunidad ortodoxa que vive bajo su jurisdicción en la Sacra Metrópolis de España y Portugal y para celebrar dos aniversarios. Los 20 años de la creación de la citada metrópolis y 50 de la consagración de la iglesia de los Santos Andrés y Demetrio, hoy catedral. Precisamente, en el templo catedralicio, en Madrid, nos encontramos con Bessarión, metropolita de España y Portugal y exarca del Mar Mediterráneo. Él ha sido uno de los artífices de que Bartolomé vaya a estar en España. Le insistió una y otra vez hasta que encontró en los aniversarios una buena excusa. «Le dije que este era el momento», afirma en su despacho, iluminado por velas y con un suave olor a incienso y donde nos ofreció a modo de bienvenida un sorbo de mastika, un licor tradicional griego.

Aunque los aniversarios son importantes y los cumpleaños hay que celebrarlos, dice, pone el énfasis en su presencia como líder espiritual de la Iglesia ortodoxa. «Es absolutamente necesario que venga, no solo para mostrar la autoridad o que es el patriarca, sino porque su personalidad es única, carismática y va a ser una bendición. No solo para nuestra metrópolis, sino para todos», agrega.

Llega, además, en un momento complicado para la ortodoxia, con la proliferación, señala Bessarión, de las Iglesias que ponen por encima la nacionalidad antes que el hecho de ser cristianos. «La Iglesia es un solo cuerpo. No se puede dividir en nacionalidades y el único hombre que habla de la verdadera tradición cristiana ortodoxa es Bartolomé. Mostrará y demostrará aquí en España cuál es la belleza de la Iglesia ortodoxa», añade el metropolita.

Uno de los actos centrales de su visita será la celebración de la Divina Liturgia en la catedral, a la que seguirá un encuentro fraterno con los fieles en el jardín contiguo al templo. Será el domingo 15 de octubre. Ese mismo día, por la tarde, la catedral de la Almudena acogerá una oración ecuménica. La dimensión de la visita se explica por sí sola, pero un encuentro con el rey Felipe VI, jefe del Estado, la coloca en su lugar. Cabe recordar, además, como señala Bessarión, que el patriarca y la madre del rey, la emérita reina Sofía, son amigos.

La visita de Bartolomé concluirá con dos momentos importantes en su relación con la Iglesia católica, pues el líder espiritual va a ser investido doctor honoris causa por la Universidad Pontifica de Salamanca y visitará la Conferencia Episcopal Española (CEE), en cuya sede se reunirá con su presidente y secretario general. Allí mismo, tendrá una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

200.000 fieles

La comunidad ortodoxa vinculada al patriarcado suma entre España y Portugal un total de 200.000 fieles, en su mayoría ucranianos, aunque también hay búlgaros y serbios. Tiene clero propio, aunque una parte no está dedicado exclusivamente a la tarea pastoral, pues deben ganarse el pan con otro trabajo, algunos en la construcción o en el campo. Y tienen dificultades para encontrar lugares donde tener su culto. Es cierto que pueden ocupar algunas horas templos católicos los domingos, pero echan de menos parroquias propias con presencia continua.

En este contexto, Bartolomé, según Bessarión, llegará a España para mostrar «la belleza de la Iglesia ortodoxa» y para transmitir el mensaje del amor y de la tradición cristiana común. También «el de la paz de Cristo, el mensaje de paz para el mundo». «Bartolomé es una personalidad única. Fue el líder espiritual que habló desde el principio en contra de la guerra en Ucrania», añade.

El metropolita Bessarión espera que esta sea la primera de muchas visitas del patriarca ecuménico a España. Por lo pronto, el año que viene está previsto que viaje a Portugal y no se descarta que pueda hacer una parada en Santiago de Compostela. Andrés visitaría a Santiago. Ha tenido que pasar mucho tiempo, pero, concluye el líder ortodoxo, «nunca es tarde para peregrinar y descubrir la belleza de la fe cristiana en España y Portugal».

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2023)

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

 

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 

 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

* * *

 

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 

Εὐδοκίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ καί Τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἑορτάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις, διά τριακοστήν πέμπτην φοράν, τήν Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

 

Χαιρόμεθα διά τήν ἀπήχησιν τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνον εἰς τόν χριστιανικόν κόσμον, ἀλλά καί εἰς ἄλλας θρησκείας, εἰς κοινοβούλια καί πολιτικούς, εἰς τόν χῶρον τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, τῆς ἐπιστήμης, τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί τῆς νεολαίας. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ οἰκολογική κρίσις, ὡς παγκόσμιον πρόβλημα, μόνον μέ παγκόσμιον εὐαισθητοποίησιν καί κινητοποίησιν δύναται νά ἀντιμετωπισθῇ.

 

Ἐκφράζομεν ἐπίσης τήν ἱκανοποίησιν μας, ἐπειδή ἔχει ὁριστικῶς κατανοηθῆ ἡ ἄμεσος συνάφεια οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων, καί δή τό γεγονός ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος θίγει πρωτίστως τούς πτωχούς τῆς γῆς. Ὁ συνδυασμός περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν δράσεων ἀποτελεῖ ἐλπίδα διά τό μέλλον, ἐφ᾿ ὅσον μόνον τότε ὑπάρχει βιώσιμος ἀνάπτυξις καί πρόοδος, ὅταν μεριμνῶμεν συγχρόνως διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καί τήν προστασίαν τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

 

Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι τονίζεται σήμερον ἡ ἀναγκαιότης μιᾶς «οἰκολογικῆς διευρύνσεως» τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Γίνεται μάλιστα λόγος περί «τετάρτης γενεᾶς» δικαιωμάτων, ὁμοῦ μετά τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτισμικῶν καί τῶν δικαιωμάτων ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἀναφέρεται εἰς τήν ἐξασφάλισιν τῶν περιβαλλοντικῶν προϋποθέσεών των. Ὁ ἀγών διά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοήσῃ τό γεγονός ὅτι αὐτά ἀπειλοῦνται ὑπό τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ὑπό τῆς ἐλλείψεως ποσίμου ὕδατος, εὐφόρου ἐδάφους καί καθαρᾶς ἀτμοσφαίρας, καί γενικώτερον ὑπό τῆς «περιβαλλοντικῆς ὑποβαθμίσεως». Αἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως ὀφείλουν νά ἀντιμετωπίζωνται ἐξόχως εἰς τό ἐπίπεδον τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι αὐτά, εἰς ὅλας των τάς πτυχάς καί διαστάσεις, ἀποτελοῦν ἀδιάσπαστον ἑνότητα καί ὅτι ἡ προστασία των εἶναι ἀδιαίρετος.

 

Εἰς αὐτήν τήν συνάφειαν ἀνήκει καί ἡ ἀντιμετώπισις τῶν δεινῶν, τά ὁποῖα προεκάλεσεν ἡ ἐπίθεσις τῆς Ρωσσίας κατά τῆς Οὐκρανίας καί συνδέονται μέ φοβεράς οἰκολογικάς καταστροφάς. Κάθε πολεμική ἐνέργεια εἶναι καί πόλεμος κατά τῆς κτίσεως, εἶναι μία σοβαρωτάτη ἀπειλή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ρύπανσις τῆς ἀτμοσφαίρας, τῶν ὑδάτων καί τοῦ ἐδάφους ἀπό τούς βομβαρδισμούς, ὁ κίνδυνος πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώματος, ἀπελευθερώσεως ἐπικινδύνου ἀκτινοβολίας ἀπό τούς πυρηνικούς σταθμούς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, ἡ καρκινογόνος σκόνη τῶν βομβαρδισμένων κτιρίων, ἡ καταστροφή τῶν δασῶν καί ἡ ἀχρήστευσις καλλιεργησίμων ἀγροτικῶν ἐκτάσεων, ὅλα αὐτά μαρτυροῦν ὅτι ὁ λαός καί τό οἰκοσύστημα τῆς Οὐκρανίας ὑπέστησαν καί συνεχίζουν νά ὑφίστανται ἀνυπολογίστους ἀπωλείας. Ἐπαναλαμβάνομεν γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ: Νά τερματισθῇ ἀμέσως ὁ πόλεμος καί νά ἀρχίσῃ ὁ εἰλικρινής διάλογος.

 

Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν τῶν προκλήσεων, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία συνεχίζει τόν ἀγῶνα της ὑπέρ τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ μέριμνά της διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία πρόσθετος δρᾶσις εἰς τήν ζωήν της, ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρασις καί πραγμάτωσίς αὐτῆς, ὡς προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς ὅλας τάς μορφάς καί διαστάσεις τῆς καλῆς μαρτυρίας της ἐν τῷ κόσμῳ. Αὐτή ὑπῆρξε καί ἡ τιμαλφεστάτη παρακαταθήκη τοῦ εἰσηγητοῦ τῆς οἰκολογικῆς θεολογίας μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου. Τιμῶντες τήν μεγάλην προσφοράν του, κατακλείομεν τό παρόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου μέ ὅσα ἔγραψε περί τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὡς ὁλιστικῆς ἀπαντήσεως εἰς τά σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα: «Στή Θεία Λειτουργία ὁ φυσικός καί ὑλικός κόσμος καί ὅλες οἱ αἰσθήσεις μετέχουν σέ μία ἑνότητα ἀδιάσπαστη. Δέν ὑπάρχει ἀντίθεση μεταξύ ὑποκειμένου καί ἀντικειμενικῆς πραγματικότητος, δέν ὑπάρχει ἡ κατακτητική στάση τοῦ ἀνθρώπινου λόγου ἀπέναντι στόν κόσμο πού τόν περιβάλλει. Ὁ κόσμος δέν κεῖται ἔναντι, δέν (εἶναι) ἀντικείμενον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά προσλαμβάνεται καί κοινωνεῖται. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὄχι μόνο ἕνωσή μας μέ τόν Θεό καί τούς ἄλλους, ἀλλά καί πρόσληψη τροφῆς, ἀποδοχή καί καταξίωση τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος, ἐνσωμάτωση τῆς ὕλης καί ὄχι χρήση τῆς ὕλης. Ἡ ἱερότητα πού συνοδεύει αὐτή τή στάση, τό θεῖο ρῖγος πού διαπερνᾶ αὐτή τή σχέση, εἶναι ὁ ἀντίποδας τῆς Τεχνολογίας καί ἡ ἀπάντηση στό οἰκολογικό μας πρόβλημα. Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι καί γι᾿ αὐτόν τόν λόγο ὅ,τι καλύτερο ἔχει νά προσφέρῃ ἡ Ὀρθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο».

 

Εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ!

 

,βκγ’ Σεπτεμβρίου α’

 

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μηνός Αυγούστου 2023 / Programa del mes de Agosto 2023

Το πρόγραμμα της ελληνορθόδοξης ενορίας του Αγίου Νεκταρίου Βαρκελώνης για τον μήνα Αύγουστο 2023, που αφορά Θ.Λειτουργίες και ιερές παρακλήσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

KYΡIAKΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΜεταμόρφωση του Σωτήρος 

 Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ώρα: 10:30 π.μ.

12:00 π.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ώρα: 10:30 π.μ

12:00 π.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ 

 

ΤΡΙΤΗ  15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Ώρα: 10:30 π.μ

12:00 π.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ         

 

Τις Κυριακές 20 και 27  Αυγούστου καθώς και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου δεν θα τελεστεί Θ.Λειτουργία στο ναό μας.

Ευχόμαστε σε όλους, επισκέπτες και ενορίτες η Παναγία να είναι μεσίτρια  και οδηγός στη ζωή  σας.  

 

El programa de la parroquia ortodoxa griega de San Nectario en Barcelona para el mes de agosto de 2023, referente a las Divinas Liturgias  y las Sagradas Oraciones, es el siguiente:

DOMINGO 6 DE AGOSTO: LA TRANSFIGURACION DEL NUESTRO SEÑOR

DIVINA LITURGIA: 10:30 horas

SUPLICAS a la SANTISIMA VIRGEN MARIA: 12 horas

 

DOMINGO 13 DE AGOSTO: DIVINA LITURGIA: 10:30 horas

SUPLICAS a la SANTISIMA VIRGEN MARIA: 12 horas

 

MARTES 15 DE AGOSTO LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN, MADRE DE DIOS

DIVINA LITURGIA: 10:30 horas

SUPLICAS a la SANTISIMA VIRGEN MARIA: 12 horas

 

Los domingos 20 y 27 de Agosto y 3 de Septiembre, no habrá oficios en nuestra iglesia.

Deseamos a todos los feligreses que la Santísima Virgen María les acompaña y que les guía en sus vidas.